بیا دیگه ....

( عشق مظهر زندگی است )

اگر عشق را از دست بدهید در حقیقت زندگی را از دست داده اید پس زندگی را در آغوش بگیرید